Vellykket matematikkonfernce

0nsdag den 8. marts samledes omkring 90 undervisere fra alle dele af uddannelsessystemet – daghøjskoler, fængselsundervisere, folkeskoler, VUC'ere, gymnasier og læreruddannelser – til matematikkonference arrangeret af Nordjysk Læse og Matematik Center (NLMC).

Konferencens tema: Matematik – Relationer og sammenhænge blev dagen igennem gennem belyst med både teoretiske og praksisnære oplæg.

Konferencen blev åbnet af forstander for VUC&hf Nordjylland Lene Yding Pedersen, der i sin velkomsttale understregede matematikkens betydning for den enkelte for at skabe sammenhæng og forståelse for både personlige og samfundsmæssige forhold.

Formiddagens oplæg blev hold af lektor Ann-Louise Ljungberg, NCM, Göteborgs Universitet og professor emeritus Ole Skovsmose.

I sit oplæg Takt och Hållningtog Ann- Louise Ljungblad udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling af samme navn. Hun beskrev, hvorledes mellemmenneskelige relationer er af afgørende for elevens udbytte af matematikundervisningen.

Ole Skovsmoses oplæg Mening i Matematikundervisningen beskrev med afsæt i praktiske erfaringer og forskning, elever oplevelse af meningsfuldhed. I oplægget belyste Ole Skovsmose begrebet ”mening”, og pointerede, at begrebet har mange ansigter.

Efter frokost deltog konferencedeltagerne på 2 af 4 mulige workshops, der indholdsmæssigt relaterede til konferencens tema. Der kunne vælges mellem følgende workshops:

Ph.d. studerende, DPU: Matematikundervisning i et pædagogisk neurovidenskabeligt perspektiv – fra talfornemmelse til talforståelse
Pernille B. Sunde belyste sammenhængen mellem den medfødte talfornemmelse og talforståelse, og gav eksempler på, hvorledes man kan arbejde med at styrke forudsætninger for matematisk forståelse.

Lektor Ulla Lindbæk Strøm og lektor Benedicte Bromann, Silkeborg Gymnasium: Sammenhæng mellem matematikunderundervisningen i grundskole og ungdomsuddannelser.
Denne workshop gav konkrete eksempler på, hvorledes der kan skabes sammenhæng ved overgang fra et skolesystem til et andet.

Lektor Pia Beck Tonnesen, Metropol: Kortlægning af matematikvanskeligheder som udgangspunkt for at tilbyde målrettet undervisning.
Pia Beck Tonnesen gav eksempler på, hvorledes der kan skabes sammenhæng mellem en grundig udredning af vanskeligheder og målrettet undervisningstilbud.

Pædagogisk it-konsulent Lisbeth Ljungquist, VUC&hf Nordjylland: It-værktøjer som hjælpemiddel til elever med matematikvanskeligheder.
Oplægget præsenterede anvendelse af videopræsentation som et redskab, der kan understøtte og kompensere for matematikvanskeligheder.