Matematikkonference 21. marts 2018:
Matematik og matematikvanskeligheder – Giver det mening?

 21. marts afholdt NLMC for 3. gang matematikkonference, hvor de forskellige oplægsholdere fra hver deres udgangspunkt gennem oplæg og workshops kom med forskellige vinkler på, hvorledes matematik kan gøres meningsfuld – også for de elever, der oplever matematik som uforståelig og meningsløs.  

Konferencen blev indledt af rektor Lene Yding, VUC, der bød de 90 deltagere velkommen. I sin velkomsttale kom Lene Yding bl.a. ind på situationer, hvor matematik og brug af matematiske modeller kan virke meningsløs.

Formiddagens program var bestod af fælles oplæg. I det første fælles oplæg diskuterede professor Jeppe Skott, Linné Universitetet, mening i og mening med skolens matematikundervisning, I oplægget problematiserede og beskrev han begrænsningerne ved at anvende hverdagsmatematik i forbindelse med tidens vægtning af faglige processer som matematisk ræsonnement og kommunikation. En vigtig pointe i den forbindelse er – efter Jeppes Skotts mening, at ikke al matematik som udgangspunkt kan og skal gøres ”meningsfuld”; men at arbejdet med færdigheder i nogle tilfælde skal ligge til grund for en senere forståelse af matematiske sammenhænge.

Efter Jeppe Skotts oplæg holdt lektor Lisser Rye-Ejersbo, DPU Århus Universitet et oplæg, hvor hun beskrev, hvorledes resultater fra den neuropsykologiske forskning kan anvendes i forhold til matematiklæring.

Efter frokost skulle deltagerne vælge deltagelse på 2 af 4 workshops.

1. Matematikangst og læringsadfærd, hvor Maria Østergaard UCC, hvorledes negative forestillinger om matematik kan have indflydelse på udvikling af matematikangst, og hvordan matematikangst kan have betydning for elevers læringsadfærd.

2. Åben og undersøgende matematik - Udfordringer og muligheder med Lektor Susanne Simoni Hedegård, VIA, Læreruddannelsen Århus og Frank Schröter, Lærer Skovbakkeskolen, Odder.  I denne workshop beskrev oplægsholderne med udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb de udfordringer og muligheder en matematikundervisning med udgangspunkt i elevernes selvstændige undersøgelser rummer.

3. Support, support push: sproglig udvikling – skal vi nu også tage os af det?I denne workshop beskrev pædagogisk konsulent Kirsten Spahn, CFU ved UCC og lektor Linda Breum, VIAUC samspillet mellem fag, sprog, stilladsering og læring.

4. Matematikspil uden tekst - Et redskab til at inkludere elever med sproglige udfordringer

På denne workshop præsenterede Maja Nees og Line Andersen, Multi Math et spilkoncept uden tekst, der giver alle elever mulighed for på en legende måde at udvikle matematiske færdigheder og kompetencer.

Dagen blev afrundet med et oplæg Mikael Skånstrøm, VIAUC. Han gav med baggrund i dagens oplæg og aktuelle uddannelsespolitiske dilemmaer sit personlige og vittige bud på, hvornår og hvordan matematik kan opfattes som meningsfuld.