Vedtægt for Nordjysk Læse og Matematik Center

Nordjysk Læse og Matematik Center er et vejlednings- og rådgivningscenter for unge og voksne med læse-, stave-, skrive- og matematikvanskeligheder.

Centret har fokus på at koordinere, understøtte og udvikle indsatsen særligt rettet mod netop unge og voksne i Region Nordjylland. I nedenstående udspecificeres vedtægterne for Nordjysk Læse og Matematik Center yderligere.

Formål
Centret skal rådgive og vejlede

 Centret skal oplyse om

 Centret skal forestå

Indhold
På baggrund af den nyeste viden rådgiver og vejleder centrets medarbejdere om læse-, stave-, skrive- og matematikproblemer, herunder ordblindeundervisning, undervisning i FVU læsning og FVU matematik, samt læsevejledning i ungdomsuddannelserne.

Oplysninger om mulighed for modtagelse af vejledning og undervisning, om udbud af ordblindeundervisning og FVU- undervisning og om muligheder inden for undervisningsmaterialer og teknologiske hjælpemidler, er at finde på centrets hjemmeside, VUC'ernes hjemmesider, VEU- centrenes hjemmesider samt i foldere.

Nordjysk Læse og Matematik Center forestår netværksmøder og iværksætter kompetenceudvikling efter behov – dette for undervisere inden for ordblindeundervisning, Foreberendende Voksenundervisning, matematikvanskeligheder og læsevejledning.

Centret er et udviklingsforum og indgår i relevante projekter til styrkelse af viden og erfaring, såvel som det søger for en løbende systematisk erfaringsudveksling og videndeling. Et væsentligt formål med centrets hjemmeside er således, at siden er en central ressource for vidensformidling, inspiration og praktisk anvendelse.

Nordjysk Læse og Matematik Center indgår endvidere i et koordinerende arbejde med regionen, herunder i udarbejdelse af den årlige FVU plan.

Organisering, bemanding og opgaver
Nordjysk Læse og Matematik Center er organiseret i VUC&hf Nordjylland. Centret drives og udvikles i et samarbejde med Thy-Mors HF & VUC, og begge steder er der i anknytning til centrets lokale afdelingscentre.

Nordjysk Læse og Matematik Center har en strategi- og styregruppe bestående af en leder fra hhv. VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC. Centret har følgende bemanding, kaldet initiativgruppen, som har ansvaret for netværksarbejde, samarbejde i kontaktpersongruppen, afholdelse af konferencer, seminarer o.l., initiativtagning til kompetenceudvikling, m.v.:

FVU-konsulenten og OBU-konsulenten fra de to VUC’er

Anders Sigh, VUC&hf Nordjylland

Jan Bøgh, VUC&hf Nordjylland

Presseansvarlig og webmaster, Anina Harald Schmidt, VUC&hf Nordjylland

Henrik Skovhus, VUC&hf Nordjylland

I de lokale centre er der en kontaktperson, der årlige deltager i møder med initiativgruppen/repræsentanter fra initiativgruppen. Kontaktpersonen er Nordjysk Læse og Matematik Centers centrale medarbejder i lokalområdet, herunder i forhold til rådgivning, vejledning og opsøgende virksomhed.

Centret har et budget og administreres af lederen af centret i samarbejde med VUC&hf Nordjyllands administrative projektmedarbejder.

Vedtaget i styregruppen den 25. marts 2013

Svend Madsen og Vibeke Schöllhammer